ภาษาจีนมาตรฐาน 5

คอร์สภาษาจีนออนไลน์ มาตรฐาน 5

ภาษาจีนมาตรฐาน 5

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

เนื้อหา

เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
 • วันต่างๆของสัปดาห์
 • โครงสร้างของสัปดาห์ เช่น สัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้า สัปดาห์ที่แล้ว
 • โครงสร้างของวัน เดือน ปี เช่น วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวาน เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนที่แล้ว ปีนี้ ปีหน้า ปีที่แล้ว
 • ลำดับการเรียงของเวลา วัน วันที่ เดือน ปี ในภาษาจีน
 • การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่
 • อุณหภูมิและสภาพอากาศ
 • ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • การสะกดเสียงและสรุปกฎทั้งหมดของพินอิน
 • การสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนผ่านมา ทั้งคำศัพท์ โครงสร้าง ประโยค และไวยากรณ์
 • การเสริม 35 ประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน จากศัพท์ใหม่และเนื้อหาที่เรียนผ่านมา
ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การใช้คำต่างๆ
  • 得 (เกริ่นนำระดับความรู้สึก เช่น ดีใจจน…)
  • 随便 (แล้วแต่ / ตามสบาย)
  • 不得了(…จนไม่ไหวแล้ว)
 • ความแตกต่างของคำว่า 时间/ 时候/ …的时间/ …的时候
 • การใช้คำตั้งคำถามในรูปแบบประโยคบอกเล่า เช่น 谁、哪儿、什么

ประกอบไปด้วย

 • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
 • Video on Demand
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
 • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿