fbpx

ฝึกเขียนภาษาจีน

ฝึกเขียนภาษาจีน

ฝึกเขียนภาษาจีนในแต่ละหมวดไปกับหงเหล่าซือ จากโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรโดยวิธีฝึกเขียนภาษาจีนตามลำดับขีด อักษรภาษาจีน เขียนง่าย ภาพเคลื่อนไหว แสดงการเขียนอักษรเป็นขั้นเป็นตอนในแบบเข้าใจง่าย เป็นพื้นฐานการเขียนภาษาจีนอย่างถูกวิธีตามหลักการ ในหมวดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเขียนตามได้อย่างถูกวิธี

ประโยชน์ของการฝึกเขียนอักษรจีน

1. จำคำศัพท์ภาษาจีนได้รวดเร็ว แม่นยำ อ่านภาษาจีนง่ายขึ้น

– ช่วยในการจดจำอักษรจีนได้ง่ายขึ้น จำคำศัพท์ภาษาจีนได้เร็ว มีความแม่นยำในอักษรจีนมากขึ้น

2. ได้ฝึกเขียนอย่างถูกต้องตามหลักภาษาจีน

– ได้ฝึกเขียนอักษรจีนอย่างถูกต้องสวยงามตามหลักภาษาจีน หากเขียนลำดับขีดผิดวิธีจะทำให้จดจำการเขียนอย่างผิดๆ อักษรจีนออกมาไม่สวยงาม อาจทำให้ความหมายของอักษรจีนคลาดเคลื่อนไป อีกทั้งส่งผลกับการเรียนภาษาจีนในระยะยาวและแก้ไขได้ยากอีกด้วย

3. เมื่อเขียนถูกวิธีอักษรภาษาจีนจะสวยงามมากขึ้น

– เมื่อฝึกเขียนภาษาจีนอย่างถูกวิธีบ่อยๆ ทักษะการเขียนของเราจะพัฒนามากขึ้น ความสวยงามของตัวอักษรจีนจะดีขึ้นตามลำดับ

4. ทักษะการอ่านภาษาจีนดีขึ้น

– เมื่อฝึกฝนการเขียนอักษรจีนบ่อยๆ ทำให้จดจำคำศัพท์ได้ดี และส่งเสริมทำให้ทักษะการอ่านของเราดีขึ้นไปด้วย

Cat A

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด A

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด A วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << ā 啊 ā 阿 āi 哀 āi 唉 āi [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F  วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << fá 乏 fá 伐 fá 阀 fá 罚 fǎ [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด G

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด G วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << gāi 该 gǎi 改 gài 概 gài 溉 gài [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด H

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด H วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << hā 哈 hái 孩 hái 还 hǎi 海 hài [...]

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด K

ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด K วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด >> การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่นๆที่นี่ << kāi 开 kǎ 卡 kǎi 凯 kǎi 慨 kān [...]