fbpx

คอร์สติวการสอบ PAT 7.4 (PAT จีน)

เป็นการติวการสอบ PAT 7.4 จีนโดยเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องนำความรู้ไปสอบภาษาจีน

  • เป็นการติวการสอบ PAT 7.4 จีนโดยเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องนำความรู้ไปสอบภาษาจีน
  • การติวอิงตามข้อสอบจริงที่เคยออกในสนามสอบ โดยจะแนะหลักในการทำข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีเหตุมีผลแก่นักเรียน
  • การติวครอบคลุมทั้ง 2 ส่วน คือความรู้พื้นฐาน (ไวยากรณ์) และความถนัดทางภาษาจีน (การอ่าน การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ ฯลฯ)