ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด Z

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1. Zá 杂
1. zá 杂
2. Zā 扎
2. zā 扎
3. Zài 再
3. zài 再
4. Zài 在
4. zài 在
5. Zāi 载
5. zāi 载
6. Zǎi 宰
6. zǎi 宰
7. Zāi 栽
7. zāi 栽
8. Zāi 灾
8. zāi 灾
9. Zán 咱
9. zán 咱
10. Zàn 暂
10. zàn 暂
11. Zàn 赞
11. zàn 赞
12. Zàng 葬
12. zàng 葬
13. Zāng 脏
13. zāng 脏
14. Zào 灶
14. zào 灶
15. Zào 燥
15. zào 燥
16. Zào 皂
16. zào 皂
17. Zào 躁
17. zào 躁
18. Zào 造
18. zào 造
19. Zǎo 早
19. zǎo 早
20. Zǎo 枣
20. zǎo 枣
21. Zǎo 澡
21. zǎo 澡
22. Zāo 糟
22. zāo 糟
23. Zāo 遭
23. zāo 遭
24. Zé 则
24. zé 则
25. Zé 择
25. zé 择
26. Zé 泽
26. zé 泽
27. Zé 责
27. zé 责
28. Zéi 贼
28. zéi 贼
29. Zěn 怎
29. zěn 怎
30. Zèng 赠
30. zèng 赠
31. Zēng 增
31. zēng 增
32. Zhá 炸
32. zhá 炸
33. Zhá 轧
33. zhá 轧
34. Zhá 闸
34. zhá 闸
35. Zhà 榨
35. zhà 榨
36. Zhǎ 眨
36. zhǎ 眨
37. Zhā 渣
37. zhā 渣
38. Zhái 宅
38. zhái 宅
39. Zhài 债
39. zhài 债
40. Zhài 寨
40. zhài 寨
41. Zhǎi 窄
41. zhǎi 窄
42. Zhāi 摘
42. zhāi 摘
43. Zhàn 占
43. zhàn 占
44. Zhàn 战
44. zhàn 战
45. Zhàn 站
45. zhàn 站
46. Zhǎn 展
46. zhǎn 展
47. Zhǎn 崭
47. zhǎn 崭
48. Zhǎn 斩
48. zhǎn 斩
49. Zhǎn 盏
49. zhǎn 盏
50. Zhān 沾
50. zhān 沾
51. Zhàng 丈
51. zhàng 丈
52. Zhàng 仗
52. zhàng 仗
53. Zhàng 帐
53. zhàng 帐
54. Zhàng 涨
54. zhàng 涨
55. Zhàng 状
55. zhàng 状
56. Zhàng 胀
56. zhàng 胀
57. Zhàng 障
57. zhàng 障
58. Zhǎng 掌
58. zhǎng 掌
59. Zhāng 张
59. zhāng 张
60. Zhāng 章
60. zhāng 章
61. Zhào 兆
61. zhào 兆
62. Zhào 召
62. zhào 召
63. Zhào 照
63. zhào 照
64. Zhào 罩
64. zhào 罩
65. Zhào 赵
65. zhào 赵
66. Zhǎo 找
66. zhǎo 找
67. Zhāo 招
67. zhāo 招
68. Zhāo 朝
68. zhāo 朝
69. Zhe 着
69. zhe 着
70. Zhé 哲
70. zhé 哲
71. Zhé 折
71. zhé 折
72. Zhè 浙
72. zhè 浙
73. Zhè 者
73. zhè 者
74. Zhè 这
74. zhè 这
75. Zhē 遮
75. zhē 遮
76. Zhèn 镇
76. zhèn 镇
77. Zhèn 阵
77. zhèn 阵
78. Zhèn 震
78. zhèn 震
79. Zhěn 枕
79. zhěn 枕
80. Zhěn 诊
80. zhěn 诊
81. Zhēn 侦
81. zhēn 侦
82. Zhēn 珍
82. zhēn 珍
83. Zhēn 真
83. zhēn 真
84. Zhēn 贞
84. zhēn 贞
85 Zhēn 针
85. zhēn 针
86. Zhèng 挣
86. zhèng 挣
87. Zhèng 政
87. zhèng 政
88. Zhèng 正
88. zhèng 正
89. Zhèng 症
89. zhèng 症
90. Zhèng 证
90. zhèng 证
91 Zhēng 蒸
91. zhēng 蒸
92. Zhěng 整
92. hěng 整
93. Zhēng 争
93. zhēng 争
94. Zhēng 征
94. zhēng 征
95. Zhēng 睁
95. zhēng 睁
96. Zhēng 筝
96. hēng 筝
97. Zhēng 蒸
97. zhēng 蒸
98. Zhí 侄
98. zhí 侄
99. Zhí 值
99. zhí 值
100. Zhí 执
100. zhí 执
101. Zhí 植
101. zhí 植
102. Zhí 殖
102. zhí 殖
103. Zhí 直
103. zhí 直
104. Zhí 职
104. zhí 职
105. Zhì 志
105. zhì 志
106. Zhì 制
106. zhì 制
107. Zhì 帜
107. zhì 帜
108 Zhì 智
108. zhì 智
109. Zhì 治
109. zhì 治
110.zhì 秩
110. zhì-秩
111. Zhì 置
111. zhì 置
112. Zhì 至
112. zhì 至
113. Zhì 致
113. zhì 致
114. Zhì 质
114. zhì 质
115. Zhǐ 址
115. zhǐ 址
116. Zhǐ 指
116. zhǐ 指
117. Zhǐ 旨
117. zhǐ 旨
118. Zhǐ 止
118. zhǐ 止
119.zhǐ 纸
119. zhǐ 纸
120.zhī 之
120. zhī 之
121.zhī 只
121. zhī 只
122.zhī 支
122. zhī 支
123.zhī 枝
123. zhī 枝
124.zhī 汁
124. zhī 汁
125.zhī 知
125. zhī 知
126.zhī 织
126. zhī 织
127.zhī 肢
127. zhī 肢
128.zhī 脂
128. zhī 脂
129.zhī 芝
129. zhī 芝
130.zhī 蜘
130. zhī 蜘
131.zhòng 众
131. zhòng 众
132.zhòng 种
132. zhòng 种
133.zhòng 重
133. zhòng 重
134.zhǒng 肿
134. zhǒng 肿
135.zhōng 中
135. zhōng 中
136.zhōng 忠
136. zhōng 忠
137.zhōng 终
137. zhōng 终
138.zhōu 州
138. zhōu 州
139.zhòu 宙
139. zhòu 宙
140.zhòu 昼
140. zhòu 昼
141.zhòu 皱
141. zhòu 皱
142. Zhōu 周
142. zhōu 周
143.zhōu 周
143. zhōu 周
144.zhōu 州
144. zhōu 州
145.zhōu 洲
145. zhōu 洲
146.zhōu 粥
146. zhōu 粥
147.zhōu 舟
147. zhōu 舟
148.zhú 烛
148. zhú 烛
149.zhú 竹
149. zhú 竹
150.zhú 逐
150. zhú 逐
151.zhù 住
151. zhù 住
152.zhù 助
152. zhù 助
153.zhù 柱
153. zhù 柱
154.zhù 注
154. zhù 注
155.zhù 祝
155. zhù 祝
156.zhù 筑
156. zhù 筑
157.zhù 著
157. zhù 著
158 Zhù 铸
158. zhù 铸
159 Zhù 驻
159. zhù 驻
160.zhǔ 主
160. zhǔ 主
161. Zhǔ 嘱
161. zhǔ 嘱
162.zhǔ 煮
162. zhǔ 煮
163.zhū 朱
163. zhū 朱
164.zhū 株
164. zhū 株
165. Zhū 猪
165. zhū 猪
166.zhū 珠
166. zhū 珠
167.zhū 蛛
167. zhū 蛛
168.zhū 诸
168. zhū 诸
169.zhuǎ 爪
169. zhuǎ 爪
170.zhuā 抓
170. zhuā 抓
171.zhuàn 赚
171. zhuàn 赚
172.zhuǎn 专
172. zhuǎn 专
173.zhuǎn 转
173. zhuǎn 转
174.zhuān 砖
174. zhuān 砖
175.zhuàng 壮
175. zhuàng 壮
176.zhuàng 撞
176. zhuàng 撞
177.zhuāng 庄
177. zhuāng 庄
178.zhuāng 装
178. zhuāng 装
179.zhuī 追
179. zhuī 追
180.zhǔn 准
180. zhǔn 准
181.zhuó 啄
181. zhuó 啄
182.zhuó 浊
182. zhuó 浊
183.zhuō 捉
183. zhuō 捉
184.zhuō 桌
184. zhuō 桌
185.zì 字
185. zì 字
186.zì 自
186. zì 自
187.zǐ 仔
187. zǐ 仔
188.zǐ 子
188. zǐ 子
189.zǐ 紫
189. zǐ 紫
190.zī 姿
190. zī 姿
191.zī 滋
191. zī 滋
192.zī 资
192. zī 资
193.zòng 纵
193. zòng 纵
194.zǒng 总
194. zǒng 总
195.zōng 宗
195. zōng 宗
196.zōng 棕
196. zōng 棕
197.zōng 踪
197. zōng 踪
198.zòu 奏
198. zòu 奏
199.zǒu 走
199. zǒu 走
200.zú 族
200. zú 族
201
201.
202.zú 足
202. zú 足
203.zǔ 祖
203. zǔ 祖
204.zǔ 组
204. zǔ 组
205. Zǔ 阻
205. zǔ 阻
206.zū 租
206. zū 租
207. Zuān 钻
207. zuān 钻
208.zuì 最
208. zuì 最
209.zuì 罪
209. zuì 罪
210. Zuì 醉
210. zuì 醉
211.zuǐ 嘴
211. zuǐ 嘴
212.zún 尊
212. zún 尊
213.zūn 遵
213. zūn 遵
214.zuó 昨
214. zuó 昨
215.zuò 作
215. zuò 作
216.zuò 做
216. zuò 做
217.zuò 坐
217. zuò 坐
218.zuò 座
218. zuò 座
219.zuǒ 左
219. zuǒ 左

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ