ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด Y

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.yá 崖
1. yá 崖
2.yá 牙
2. yá 牙
3.yá 芽
3. yá 芽
4.yà 亚
4. yà 亚
5.yǎ 哑
5. yǎ 哑
6.yǎ 雅
6. yǎ 雅
7.yā 压
7. yā 压
8.yā 呀
8. yā 呀
9.yā 押
9. yā 押
10. Yā 鸦
10. yā 鸦
11.yā 鸭
11. yā 鸭
12.yán 严
12. yán 严
13.yán 岩
13. yán 岩
14.yán 延
14. yán 延
15.yán 沿
15. yán 沿
16.yán 炎
16. yán 炎
17.yán 盐
17. yán 盐
18.yán 研
18. yán 研
19.yán 蜒
19. yán 蜒
20.yán 言
20. yán 言
21.yán 颜
21. yán 颜
22.yàn 厌
22. yàn 厌
23.yàn 宴
23. yàn 宴
24.yàn 焰
24. yàn 焰
25.yàn 燕
25. yàn 燕
26.yàn 艳
26. yàn 艳
27.yàn 雁
27. yàn 雁
28.yàn 验
28. yàn 验
29.yǎn 掩
29. yǎn 掩
30. Yǎn 演
30. yǎn 演
31.yǎn 眼
31. yǎn 眼
32.yān 咽
32. yān 咽
33.yān 淹
33. yān 淹
34.yān 烟
34. yān 烟
35.yáng 扬
35. yáng 扬
36.yáng 杨
36. yáng 杨
37.yáng 洋
37. yáng 洋
38.yáng 羊
38. yáng 羊
39.yáng 阳
39. yáng 阳
40.yàng 样
40. yàng 样
41.yǎng 仰
41. yǎng 仰
42.yǎng 养
42. yǎng 养
43.yǎng 氧
43. yǎng 氧
44.yǎng 痒
44. yǎng 痒
45.yāng 央
45. yāng 央
46.yāng 殃
46. yāng 殃
47.yāng 秧
47. yāng 秧
48.yáo 摇
48. yáo 摇
49.yáo 窑
49. yáo 窑
50.yáo 谣
50. yáo 谣
51.yáo 遥
51. yáo-遥
52.yào 耀
52. yào 耀
53.yào 药
53. yào 药
54.yào 要
54. yào 要
55.yào 钥
55. yào 钥
56.yǎo 咬
56. yǎo 咬
57.yāo 妖
57. yāo 妖
58.yāo 腰
58. yāo 腰
59.yāo 邀
59. yāo 邀
60.yé 爷
60. yé 爷
61.yè 业
61. yè 业
62.yè 叶
62. yè 叶
63.yè 夜
63. yè 夜
64.yè 液
64. yè 液
65.yè 页
65. yè 页
66.yě 也
66. yě 也
67.yě 冶
67. yě 冶
68.yě 野
68. yě 野
69.yí 仪
69. yí 仪
70.yí 姨
70. yí 姨
71.yí 宜
71. yí 宜
72.yí 疑
72. yí 疑
73.yí 移
73. yí 移
74.yí 遗
74. yí 遗
75.yì 义
75. yì 义
76.yí 亦
76. yí 亦
77.yì 亿
77. yì 亿
78.yì 异
78. yì 异
79.yì 役
79. yì 役
80.yì 忆
80. yì 忆
81.yì 意
81. yì 意
82.yì 易
82. yì 易
83.yì 毅
83. yì 毅
84.yì 疫
84. yì 疫
85.yì 益
85. yì 益
86.yì 翼
86. yì 翼
87.yì 艺
87. yì 艺
88.yì 议
88. yì 议
89.yì 译
89. yì 译
90.yì 谊
90. yì 谊
91.yǐ 乙
91. yǐ 乙
92.yǐ 以
92. yǐ 以
93.yǐ 倚
93. yǐ 倚
94.yǐ 已
94. yǐ 已
95.yǐ 椅
95. yǐ 椅
96.yǐ 蚁
96. yǐ 蚁
97.yī 依
97. yī 依
98.yī 医
98. yī 医
99.yī 衣
99. yī 衣
100.yī 一
100. yī 一
101.yín 银
101. yín 银
102.yìn 印
102. yìn 印
103.yǐn 引
103. yǐn 引
104.yǐn 隐
104. yǐn 隐
105.yǐn 饮
105. yǐn 饮
106.yīn 因
106. yīn 因
107.yīn 姻
107. yīn 姻
108.yīn 阴
108. yīn 阴
109.yīn 音
109. yīn 音
110.yíng 盈
110. yíng 盈
111.yíng 营
111. yíng 营
112.yíng 蝇
112. yíng 蝇
113.yíng 赢
113. yíng 赢
114.yíng 迎
114. yíng 迎
115.yìng 应
115. yìng 应
116.yìng 映
116. yìng 映
117.yìng 硬
117. yìng 硬
118.yǐng 影
118. yǐng 影
119.yīng 樱
119. yīng 樱
120.yīng 英
120. yīng 英
121.yīng 鹰
121. yīng 鹰
122.yīng 鹿
122. yīng 鹿
123.yòng 用
123. yòng 用
124.yǒng 勇
124. yǒng 勇
125.yǒng 咏
125. yǒng 咏
126.yǒng 永
126. yǒng 永
127.yǒng 泳
127. yǒng 泳
128.yǒng 涌
128. yǒng 涌
129.yōng 佣
129. yōng 佣
130.yōng 庸
130. yōng 庸
131.yōng 拥
131. yōng 拥
132.yóu 尤
132. yóu 尤
133.yóu 油
133. yóu 油
134.yóu 游
134. yóu 游
135.yóu 犹
135. yóu 犹
136.yóu 由
136. yóu 由
137.yóu 邮
137. yóu 邮
138.yòu 又
138. yòu 又
139.yòu 右
139. yòu 右
140.yòu 幼
140. yòu 幼
141.yòu 诱
141. yòu 诱
142.yǒu 友
142. yǒu 友
143.yǒu 有
143. yǒu 有
144.yōu 优
144. yōu 优
145.yōu 忧
145. yōu 忧
146.yōu 悠
146. yōu 悠
147.yú 于
147. yú 于
148.yú 余
148. yú 余
149.yú 娱
149. yú 娱
150.yú 愉
150. yú 愉
151.yú 愚
151. yú 愚
152.yú 榆
152. yú 榆
153.yú 渔
153. yú 渔
154.yú 鱼
154. yú 鱼
155.yù 域
155. yù 域
156.yù 御
156. yù 御
157.yù 愈
157. yù 愈
158.yù 欲
158. yù 欲
159.yù 浴
158. yù 欲
160.yù 狱
160. yù 狱
161.yù 玉
161. yù 玉
162.yù 育
162. yù 育
163.yù 裕
163. yù 裕
164.yù 誉
164. yù 誉
165.yù 遇
165. yù 遇
166.yù 郁
166. yù 郁
167.yù 预
167. yù 预
168.yǔ 与
168. yǔ 与
169.yǔ 予
169. yǔ 予
170.yǔ 宇
170. yǔ 宇
171.yǔ 屿
171. yǔ 屿
172.yǔ 羽
172. yǔ 羽
173.yǔ 语
173. yǔ 语
174.yǔ 雨
174. yǔ 雨
175.yuán 元
175. yuán 元
176.yuán 原
176. yuán 原
177.yuán 员
177. yuán 员
178.yuán 园
178. yuán 园
179.yuán 圆
179. yuán 圆
180.yuán 援
180. yuán 援
181.yuán 源
181. yuán 源
182.yuán 缘
182. yuán 缘
183.yuàn 怨
183. yuàn 怨
184.yuàn 愿
184. yuàn 愿
185.yuàn 院
185. yuàn 院
186.yuǎn 远
186. yuǎn 远
187.yuān 冠
187. yuān 冠
188.yuè 悦
188. yuè 悦
189.yuè 月
189. yuè 月
190.yuè 越
190. yuè 越
191.yuè 跃
191. yuè 跃
192.yuè 阅
192. yuè 阅
193.yuē 约
193. yuē 约
194.yún 云
194. yún 云
195.yún 匀
195. yún 匀
196.yùn 孕
196. yùn 孕
197.yùn 运
197. yùn 运
198.yùn 韵
198. yùn 韵
199.yǔn 允
199. yǔn 允
200.yūn 晕
200. yūn 晕

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ