ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด W

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.wá 娃
1. wá 娃
2.wà 袜
2. wà 袜
3.wǎ 瓦
3. wǎ 瓦
4.wā 挖
4. wā 挖
5.wā 蛙
5. wā 蛙
6.wài 外
6. wài 外
7.wāi 歪
7. wāi 歪
8.wán 丸
8. wán 丸
9.wán 完
9. wán 完
10.wán 玩
10. wán 玩
11.wán 顽
11. wán 顽
12.wàn 万
12. wàn 万
13.wǎn 挽
13. wǎn 挽
14.wǎn 晚
14. wǎn 晚
15.wǎn 碗
15. wǎn 碗
16.wān 弯
16. wān 弯
17.wān 湾
17. wān 湾
18.wáng 亡
18. wáng 亡
19.wáng 王
19. wáng 王
20.wàng 妄
20. wàng 妄
21.wàng 忘
21. wàng 忘
22.wàng 旺
22. wàng 旺
23.wàng 望
23. wàng 望
24.wǎng 往
24. wǎng 往
25.wǎng 网
25. wǎng 网
26.wāng 汪
26. wāng 汪
27.wéi 为
27. wéi 为
28.wéi 唯
28. wéi 唯
29.wéi 围
29. wéi 围
30.wéi 维
30. wéi 维
31.wéi 违
31. wéi 违
32.wèi 位
32. wèi 位
33.wèi 卫
33. wèi 卫
34.wèi 味
34. wèi 味
35.wèi 喂
35. wèi 喂
36.wèi 慰
36. wèi 慰
37.wèi 未
37. wèi 未
38.wèi 畏
38. wèi 畏
39.wèi 胃
39. wèi 胃
40.wěi 伟
40. wěi 伟
41.wěi 伪
41. wěi 伪
42.wěi 委
42. wěi 委
43.wěi 尾
43. wěi 尾
44.wēi 危
44. wēi 危
45.wēi 威
45. wēi 威
46.wēi 微
46. wēi 微
47.wén 文
47. wén 文
48.wén 纹
48. wén 纹
49.wén 蚊
49. wén 蚊
50.wén 闻
50. wén 闻
51.wèn 问
51. wèn 问
52.wěn 稳
52. wěn 稳
53.wēn 温
53. wēn 温
54.wēng 翁
54. wēng 翁
55.wò 卧
55. wò 卧
56.wò 握
56. wò 握
57.wò 沃
57. wò 沃
58.wǒ 我
58. wǒ 我
59.wō 窝
59. wō 窝
60.wú 吴
60. wú 吴
61.wú 无
61. wú 无
62.wù 务
62. wù 务
63.wù 勿
63. wù 勿
64.wù 悟
64. wù 悟
65.wù 物
65. wù 物
66.wù 误
66. wù 误
67.wù 雾
67. wù 雾
68.wǔ 五
68. wǔ 五
69.wǔ 伍
69. wǔ 伍
70.wǔ 侮
70. wǔ 侮
71.wǔ 午
71. wǔ 午
72.wǔ 武
72. wǔ 武
73.wǔ 舞
73. wǔ 舞
74.wǔ 许
74. wǔ 许
75.wū 乌
75. wū 乌
76.wū 呜
76. wū 呜
77.wū 屋
77. wū 屋
78.wū 污
78. wū 污

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ