ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด T

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.tǎ 塔
1. tǎ 塔
2. Tā 他
2. tā 他
3. Tā 塌
3. tā 塌
4. Tā 她
4. tā 她
5. Tā 它
5. tā 它
6. Tā 踏
6. tā 踏
7. Tái 台
7. tái 台
8. Tái 抬
8. tái 抬
9. Tài 太
9. tài 太
10. Tài 态
10. tài 态
11.tài 泰
11. tài 泰
12.tán 坛
12. tán 坛
13.tán 痰
13. tán 痰
14.tán 谈
14. tán 谈
15.tàn 叹
15. tàn 叹
16.tàn 探
15. tàn 叹
17.tàn 炭
17. tàn 炭
18.tǎn 坦
18. tǎn 坦
19.tǎn 毯
19. tǎn 毯
20.tān 摊
20. tān 摊
21.tān 滩
21. tān 滩
22.tān 贪
22. tān 贪
23.táng 唐
23. táng 唐
24.táng 堂
24. táng 堂
25.táng 塘
25. táng 塘
26.táng 糖
26. táng 糖
27.táng 膛
27. táng 膛
28.tàng 烫
28. tàng 烫
29.tàng 趟
29. tàng 趟
30.tǎng 倘
30. tǎng 倘
31.tǎng 躺
31. tǎng 躺
32.tāng 汤
32. tāng 汤
33.táo 桃
33. táo 桃
34.táo 淘
34. táo 淘
35.táo 逃
35. táo 逃
36.táo 陶
36. táo 陶
37.tào 套
37. tào 套
38 Tǎo 掏
38. tǎo 掏
39.tǎo 讨
39. tǎo 讨
40.tāo 涛
40. tāo 涛
41.tāo 滔
41. tāo 滔
42.tāo 萄
42. tāo 萄
43.tè 特
43. tè 特
44.téng 疼
44. téng 疼
45.téng 腾
45. téng 腾
46.tí 屠
46. tí 屠
47.tí 提
47. tí 提
48.tí 蹄
48. tí 蹄
49.tí 题
49. tí 题
50.tì 剃
50. tì 剃
51.tì 惕
51. tì 惕
52.tì 替
52. tì 替
53.tǐ 体
53. tǐ 体
54.tī 梯
54. tī 梯
55.tī 踢
55. tī 踢
56.tián 填
56. tián 填
57.tián 甜
57. tián 甜
58.tián 田
58. tián 田
59.tiān 天
59. tiān 天
60.tiān 添
60. tiān 添
61.tiào 跳
61. tiào 跳
62.tiāo 挑
62. tiāo 挑
63.tiáo 条
63. tiáo 条
64.tiě 铁
64. tiě 铁
65.tiē 帖
65. tiē 帖
66.tiē 贴
66. tiē 贴
67.tíng 亭
67. tíng 亭
68.tíng 停
68. tíng 停
69.tíng 庭
69. tíng 庭
70.tǐng 挺
70. tǐng 挺
71.tǐng 艇
71. tǐng 艇
72.tīng 厅
72. tīng 厅
73.tīng 听
73. tīng 听
74.tóng 同
74. tóng 同
75.tóng 桐
75. tóng 桐
76.tóng 童
76. tóng 童
77.tóng 铜
77. tóng 铜
78.tòng 痛
78. tòng 痛
79.tǒng 桶
79. tǒng 桶
80.tǒng 筒
80. tǒng 筒
81.tōng 通
81. tōng 通
82.tóu 头
82. tóu 头
83.tóu 投
83. tóu 投
84.tòu 透
84. tòu 透
85.tōu 偷
85. tōu 偷
86.tú 图
86. tú 图
87.tú 徒
87. tú 徒
88.tú 涂
88. tú 涂
89.tú 途
89. tú 途
90.tù 兔
90. tù 兔
91.tǔ 吐
91. tǔ 吐
92.tǔ 土
92. tǔ 土
93.tū 秃
93. tū 秃
94.tū 突
94. tū 突
95.tuán 团
95. tuán 团
96.tuì 退
96. tuì 退
97.tuǐ 腿
97. tuǐ 腿
98.tuī 推
98. tuī 推
99.tún 屯
99. tún 屯
100.tūn 吞
100. tūn 吞
101.tuó 驼
101. tuó 驼
102.tuǒ 妥
102. tuǒ 妥
103.tuō 托
103. tuō 托
104.tuō 拖
104. tuō 拖
105.tuō 脱
105. tuō 脱

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ