ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด Q

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.qí 其
1. qí 其
2.qí 奇
2. qí 奇
3.qí 旗
3. qí 旗
4.qí 棋
4. qí 棋
5.qí 骑
5. qí 骑
6.qí 齐
6. qí 齐
7.qì 器
7. qì 器
8.qì 弃
8. qì 弃
9.qì 戚
9. qì 戚
10.qì 气
10. qì 气
11.qì 汽
11. qì 汽
12.qì 砌
12. qì 砌
13.qǐ 乞
13. qǐ 乞
14.qǐ 企
14. qǐ 企
15.qǐ 启
15. qǐ 启
16.qǐ 岂
16. qǐ 岂
17.qǐ 起
17. qǐ 起
18.qī 七
18. qī 七
19.qī 妻
19. qī 妻
20.qī 期
20. qī 期
21.qī 欺
21. qī 欺
22.qī 漆
22. qī 漆
23.qià 恰
23. qià 恰
24.qià 洽
24. qià 洽
25.qián 前
25. qián 前
26.qián 潜
26. qián 潜
27.qián 钱
27. qián 钱
28.qiàn 欠
28. qiàn 欠
29.qiàn 歉
29. qiàn 歉
30.qiǎn 浅
30. qiǎn 浅
31.qiǎn 遣
31. qiǎn 遣
32.qiān 千
32. qiān 千
33.qiān 清
33. qiān 清
34.qiān 牵
34. qiān 牵
35.qiān 牵
35. qiān 牵
36.qiān 谦
36. qiān 谦
37.qiān 迁
37. qiān 迁
38.qiān 铅
38. qiān 铅
39.qián 钳
39. qián 钳
40.qiáng 墙
40. qiáng 墙
41.qiáng 强
41. qiáng 强
42.qiǎng 抢
42. qiǎng 抢
43.qiāng 枪
43. qiāng 枪
44.qiāng 腔
44. qiāng 腔
45.qiáo 乔
45. qiáo 乔
46.qiáo 侨
46. qiáo 侨
47.qiáo 桥
47. qiáo 桥
48.qiáo 矛
48. qiáo 矛
49.qiǎo 巧
49. qiǎo 巧
50.qiāo 悄
50. qiāo 悄
51.qiāo 敲
51. qiāo 敲
52.qiāo 锹
52. qiāo 锹
53.qié 茄
53. qié 茄
54.qiè 窃
54. qiè 窃
55.qiě 且
55. qiě 且
56.qiē 切
55. qiě 且
57.qín 勤
57. qín 勤
58.qín 琴
58. qín 琴
59.qín 禽
59. qín 禽
60.qín 芹
60. qín 芹
61.qīn 亲
61. qīn 亲
62.qīn 侵
62. qīn 侵
63.qíng 情
63. qíng 情
64.qíng 晴
64. qíng 晴
65.qìng 庆
65. qìng 庆
66.qǐng 请
66. qǐng 请
67.qǐng 顷
67. qǐng 顷
68.qīng 倾
68. qīng 倾
69.qīng 蜻
69. qīng 蜻
70.qīng 轻
70. qīng 轻
71.qīng 青
71. qīng 青
72.qióng 穷
71. qīng 青
73.qiú 求
73. qiú 求
74.qiú 球
74. qiú 球
75.qiū 丘
75. qiū 丘
76.qiū 秋
76. qiū 秋
77.qú 渠
77. qú 渠
78.qù 丢
78. qù 丢
79.qù 去
79. qù 去
80.qù 趣
80. qù 趣
81.qǔ 取
81. qǔ 取
82.qǔ 曲
82. qǔ 曲
83.qū 区
83. qū 区
84.qū 屈
84. qū 屈
85.qū 趋
85. qū 趋
86.qū 驱
86. qū 驱
87.quán 全
87. quán 全
88.quán 拳
88. quán 拳
89.quán 权
89. quán 权
90.quán 泉
90. quán 泉
91.quàn 券
91. quàn 券
92.quàn 劝
92. quàn 劝
93.quǎn 犬
93. quǎn 犬
94.quān 圈
94. quān 圈
95.qué 确
95. qué 确
96.què 却
96. què 却
97.què 雀
97. què 雀
98.què 鹊
98. què 鹊
99.quē 缺
99. quē 缺
100.qún 群
100. qún 群
101.qún 裙
101. qún 裙

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ