ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด P

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.pā 趴
1. pā 趴
2.pá 爬
2. pá 爬
3.pà 怕
3. pà 怕
4.pāi 拍
4. pāi 拍
5.pài 派
5. pài 派
6.pái 牌
6. pái 牌
7.pān 攀
7. pān 攀
8.pán 盘
8. pán 盘
9.pàn 判
9. pàn 判
10.pàn 叛
10. pàn 叛
11.pàn 盼
11. pàn 盼
12.pāng 乓
12. pāng 乓
13.páng 旁
13. páng 旁
14.pàng 胖
14. pàng 胖
15.pāo 抛
15. pāo 抛
16.páo 袍
16. páo 袍
17.pǎo 跑
17. pǎo 跑
18.pào 泡
18. pào 泡
19.pào 炮
19. pào 炮
20.péi 培
20. péi 培
21.péi 赔
21. péi 赔
22.péi 陪
22. péi 陪
23.pèi 佩
23. pèi 佩
24.pèi 配
24. pèi 配
25.pēn 喷
25. pēn 喷
26.pén 盆
26. pén 盆
27.péng 朋
27. péng 朋
28.péng 棚
28. péng 棚
29.péng 膨
29. péng 膨
30.péng 蓬
30. péng 蓬
31.pěng 捧
31. pěng 捧
32.pèng 碰
32. pèng 碰
33.pī 劈
33. pī 劈
34.pī 批
34. pī 批
35.pī 披
35. pī 披
36.pí 疲
36. pí 疲
37.pí 皮
37. pí 皮
38.pí 脾
38. pí 脾
39.pǐ 匹
39. pǐ 匹
40.pì 僻
40. pì 僻
41.pì 辟
41. pì 辟
42.piān 偏
42. piān 偏
43.piān 篇
43. piān 篇
44.piān 飘
44. piān 飘
45.piàn 片
45. piàn 片
46.piàn 骗
46. piàn 骗
47.piàn 漂
47. piàn 漂
48.piàn 票
48. piàn 票
49.pīn 拼
49. pīn 拼
50.pín 贫
50. pín 贫
51.pǐn 品
51. pǐn 品
52.piě 撇
52. piě 撇
53.pīng 乒
53. pīng 乒
54.píng 凭
54. píng 凭
55.píng 平
55. píng 平
56.píng 瓶
56. píng 瓶
57.píng 苹
57. píng 苹
58.píng 萍
58. píng 萍
59.píng 评
59. píng 评
60.pō 坝
60. pō 坝
61.pō 泼
61. pō 泼
62.pó 婆
62. pó 婆
63.pò 破
63. pò 破
64.pò 迫
64. pò 迫
65.pò 魄
65. pò 魄
66.pōu 剖
66. pōu 剖
67.pū 扑
67. pū 扑
68.pū 铺
68. pū 铺
69.pú 仆
69. pú 仆
70.pú 葡
70. pú 葡
71.pǔ 普
70. pú 葡
72.pǔ 朴
72. pǔ 朴
73.pǔ 谱
73. pǔ 谱

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ