ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด O

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.ōu 欧
1. ōu 欧
2.ǒu 偶
2. ǒu 偶

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ