ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด N

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.ná 拿
1. ná 拿
2.nǎ 哪
2. nǎ 哪
3.nà 纳
3. nà 纳
4.nà 那
4. nà 那
5.nǎi 乃
5. nǎi 乃
6.nǎi 奶
6. nǎi 奶
7.nài 耐
7. nài 耐
8.nán 南
8. nán 南
9.nán 男
9. nán 男
10.nán 难
10. nán 难
11.náng 囊
11. náng 囊
12.náo 挠
12. náo 挠
13.nǎo 恼
13. nǎo 恼
14.nǎo 脑
14. nǎo 脑
15.nào 闹
15. nào 闹
16.ne 呢
16. ne 呢
17.nèi 内
17. nèi 内
18.nèn 嫩
18. nèn 嫩
19.néng 能
19. néng 能
20.ní 尼
20. ní 尼
21.ní 泥
21. ní 泥
22.nǐ 你
22. nǐ 你
23.nì 逆
23. nì 逆
24.nián 年
24. nián 年
25.nián 粘
25. nián 粘
26.niàn 念
26. niàn 念
27.niáng 娘
27. niáng 娘
28.niàng 酿
28. niàng 酿
29.niǎo 鸟
29. niǎo 鸟
30.niào 尿
30. niào 尿
31.niē 捏
31. niē 捏
32.nǐn 您
32. nǐn 您
33.níng 凝
33. níng 凝
34.níng 宁
34. níng 宁
35.niú 牛
35. niú 牛
36.niǔ 扭
36. niǔ 扭
37.niǔ 纽
37. niǔ 纽
38.nóng 农
38. nóng 农
39.nóng 浓
39. nóng 浓
40.nòng 弄
40. nòng 弄
41.nú 奴
41. nú 奴
42.nǔ 努
42. nǔ 努
43.nù 怒
43. nù 怒
44.nǚ 女
44. nǚ 女
45.nuǎn 暖
45. nuǎn 暖
46.nuó 挪
46. nuó 挪

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ