ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด M

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.mā 妈
1. mā 妈
2.má 吗
2. má 吗
3.má 麻
3. má 麻
4.mǎ 码
4. mǎ 码
5.mǎ 蚂
5. mǎ 蚂
6.mǎ 马
6. mǎ 马
7.mà 骂
7. mà 骂
8.mái 埋
8. mái 埋
9.mǎi 买
9. mǎi 买
10.mài 卖
10. mài 卖
11.mài 脉
11. mài 脉
12.mài 迈
12. mài 迈
13.mài 麦
13. mài 麦
14.mán 瞒
14. mán 瞒
15.mán 蛮
15. mán 蛮
16.mán 馒
16. mán 馒
17.mǎn 满
17. mǎn 满
18.màn 慢
18. màn 慢
19.màn 漫
19. màn 漫
20.máng 忙
20. máng 忙
21.máng 盲
21. máng 盲
22.máng 芒
22. máng 芒
23.máng 茫
23. máng 茫
24.māo 猫
24. māo 猫
25.máo 毛
25. máo 毛
26.máo 茅
26. máo 茅
27.mào 冒
27. mào 冒
28.mào 帽
28. mào 帽
29.mào 茂
29. mào 茂
30.mào 貌
30. mào 貌
31.mào 贸
31. mào 贸
32.me 么
32. me 么
33.mēn 闷
33. mēn 闷
34.méi 没
34. méi 没
35.méi 煤
35. méi 煤
36.méi 眉
36. méi 眉
37.méi 霉
37. méi 霉
38.méi 梅
38. méi 梅
39.mén 们
39. mén 们
40.méi 门
40. méi 门
41.měi 每
41. měi 每
42.měi 美
42. měi 美
43.mèi 妹
43. mèi 妹
44.mēng 蒙
44. mēng 蒙
45.méng 盟
45. méng 盟
46.méng 萌
46. méng 萌
47.měng 猛
47. měng 猛
48.mèng 孟
48. mèng 孟
49.mèng 梦
49. mèng 梦
50.mī 眯
50. mī 眯
51.mí 谜
51. mí 谜
52.mí 迷
52. mí 迷
53.mǐ 米
53. mǐ 米
54.mì 密
54. mì 密
55.mì 秘
55. mì 秘
56.mì 蜜
56. mì 蜜
57.mián 棉
57. mián 棉
58.mián 眠
58. mián 眠
59.mián 绵
59. mián 绵
60.miàn 面
60. miàn 面
61.miáo 描
61. miáo 描
62.miáo 苗
62. miáo 苗
63.miǎn 免
63. miǎn 免
64.miǎn 勉
64. miǎn 勉
65.miǎo 秒
65. miǎo 秒
66.miào 妙
66. miào 妙
67.miào 庙
67. miào 庙
68.mín 民
68. mín 民
69.mǐn 敏
69. mǐn 敏
70.miè 灭
70. miè 灭
71.miè 蔑
71. miè 蔑
72.mīng 命
72. mīng 命
73.míng 名
73. míng 名
74.míng 明
74. míng 明
75.míng 鸣
75. míng 鸣
76.mō 摸
76. mō 摸
77.mó 摩
77. mó 摩
78.mó 磨
78. mó 磨
79.mó 膜
79. mó 膜
80.mó 魔
80. mó 魔
81.mǒ 抹
81. mǒ 抹
82.mò 墨
82. mò 墨
83.mò 末
83. mò 末
84.mò 沫
84. mò 沫
85.mò 漠
85. mò 漠
86.mò 莫
86. mò 莫
87.mò 默
87. mò 默
88.móu 谋
88. móu 谋
89.mǒu 某
89. mǒu 某
90.mú 模
90. mú 模
91.mǔ 亩
91. mǔ 亩
92.mǔ 母
92. mǔ 母
93.mù 墓
93. mù 墓
94.mù 幕
94. mù 幕
95.mù 慕
95. mù 慕
96.mù 暮
96. mù 暮
97.mù 木
97. mù 木
98.mù 牧
98. mù 牧
99.mù 目
99. mù 目

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ