ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด L

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.lā 啦
1. lā 啦
2.lā 垃
2. lā 垃
3.lā 拉
3. lā 拉
4.lǎ 喇
4. lǎ 喇
5.là 腊
5. là 腊
6.là 蜡
6. là 蜡
7.là 辣
7. là 辣
8.lái 来
8. lái 来
9.lài 赖
9. lài 赖
10.lán 兰
10. lán 兰
11.lán 拦
11. lán 拦
12.lán 栏
12. lán 栏
13.lán 篮
13. lán 篮
14.lán 蓝
14. lán 蓝
15.lǎn 懒
15. lǎn 懒
16.lǎn 览
16. lǎn 览
17.làn 滥
17. làn 滥
18.làn 烂
18. làn 烂
19.láng 廊
19. láng 廊
20.láng 狼
20. láng 狼
21.láng 郎
21. láng 郎
22.lǎng 朗
22. lǎng 朗
23.làng 浪
23. làng 浪
24.láo 劳
24. láo 劳
25.láo 牢
25. láo 牢
26.lǎo 姥
26. lǎo 姥
27.lǎo 老
27. lǎo 老
28.lào 涝
28. lào 涝
29.lè 乐
29. lè 乐
30.lè 勒
30. lè 勒
31.léi 雷
31. léi 雷
32.lěi 垒
32. lěi 垒
33.lěi 累
33. lěi 累
34.lèi 泪
34. lèi 泪
35.lèi 类
35. lèi 类
36.lěng 冷
36. lěng 冷
37.lí 厘
37. lí 厘
38.lí 犁
38. lí 犁
39.lí 狸
39. lí 狸
40.lí 璃
40. lí 璃
41.lí 离
41. lí 离
42.lí 鹂
42. lí 鹂
43.lí 黎
43. lí 黎
44.lǐ 李
44. lǐ 李
45.lǐ 理
45. lǐ 理
46.lǐ 礼
46. lǐ 礼
47.lǐ 里
47. lǐ 里
48.lí 梨
48. lí 梨
49.lì 丽
49. lì 丽
50.lì 例
50. lì 例
51.lì 利
51. lì 利
52.lì 力
52. lì 力
53.lì 励
53. lì 励
54.lì 历
54. lì 历
55.lì 厉
55. lì 厉
56.lì 栗
56.lì 栗
57.lì 立
57. lì 立
58.lì 粒
58. lì 粒
59.lì 隶
59. lì 隶
60.liǎ 俩
60. liǎ 俩
61.lián 帘
61. lián 帘
62.lián 廉
62. lián 廉
63.lián 怜
63. lián 怜
64.lián 联
64. lián 联
65.lián 莲
65. lián 莲
66.lián 连
66. lián 连
67.lián 镰
67. lián 镰
68.liǎn 脸
68. liǎn 脸
69.liàn 恋
69. liàn 恋
70.liàn 炼
70. liàn 炼
71.liàn 练
71. liàn 练
72.liàn 链
72. liàn 链
73.liáng 凉
73. liáng 凉
74.liáng 梁
74. liáng 梁
75.liáng 粮
75. liáng 粮
76.liáng 粱
76. liáng 粱
77.liáng 良
77. liáng 良
78. Liáng 量
78. liáng 量
79.liǎng 两
79. liǎng 两
80.liàng 亮
80. liàng 亮
81.liàng 谅
81. liàng 谅
82.liàng 辆
82. liàng 辆
83.liáo 僚
83. liáo 僚
84.liáo 疗
84. liáo 疗
85.liáo 辽
85. liáo 辽
86.liǎo 了
86. liǎo 了
87.liào 料
87. liào 料
88.liè 列
88. liè 列
89.liè 劣
89. liè 劣
90.liè 烈
90. liè 烈
91.liè 猎
91. liè 猎
92.liè 裂
92. liè 裂
93.lín 临
93. lín 临
94.lín 林
94. lín 林
95.lín 淋
95. lín 淋
96.lín 邻
96. lín 邻
97.líng 伶
97. líng 伶
98.líng 灵
98. líng 灵
99.líng 铃
99. líng 铃
100.líng 陵
100. líng 陵
101.líng 零
101. líng 零
102.líng 龄
102. líng 龄
103.lǐng 岭
103. lǐng 岭
104.lǐng 领
104. lǐng 领
105.lìng 令
105. lìng 令
106.lìng 另
106. lìng 另
107.liū 溜
107. liū 溜
108.liú 刘
108. liú 刘
109.liú 榴
109. liú 榴
110.liú 流
110. liú 流
111.liú 留
111. liú 留
112.liǔ 柳
112. liǔ 柳
113.liù 六
113. liù 六
114.lóng 笼
114. lóng 笼
115.lóng 聋
115. lóng 聋
116.lóng 隆
116. lóng 隆
117.lóng 龙
117. lóng 龙
118.lǒng 垄
118. lǒng 垄
119.lǒng 拢
119. lǒng 拢
120.lóu 楼
120. lóu 楼
121.lòu 漏
121. lòu 漏
122.lǒu 搂
122. lǒu 搂
123.lú 炉
123. lú 炉
124.lú 芦
124. lú 芦
125.lǔ 虏
125. lǔ 虏
126.lǔ 鲁
126. lǔ 鲁
127.lù 录
127. lù 录
128.lù 碌
128. lù 碌
129.lù 路
129. lù 路
130.lù 陆
130. lù 陆
131.lù 露
131. lù 露
132.lǘ 驴
132. lǘ 驴
133.lǚ 屡
133. lǚ 屡
134.lǚ 律
134. lǚ 律
135.lǚ 旅
135. lǚ 旅
136.lǚ 滤
136. lǚ 滤
137.lǜ 绿
137. lǜ 绿
138.lǜ 虑
138. lǜ 虑
139.luǎn 卵
139. luǎn 卵
140.luàn 乱
140. luàn 乱
141.lüè 掠
141. lüè 掠
142. Lüè 略
142. lüè 略
143. Lún 轮
143. lún 轮
144. Lùn 论
144. lùn 论
145. Luó 箩
145. luó 箩
146. Luó 罗
146. luó 罗
147. Luó 萝
147. luó 萝
148. Luó 螺
148. luó 螺
149. Luó 锣
149. luó 锣
150.luó 骡
150. luó 骡
151.luò 络
151. luò 络
152.luò 落
152. luò 落
153.luò 骆
153. luò 骆

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ