ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด K

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.kāi 开
1. kāi 开
2.kǎ 卡
2. kǎ 卡
3.kǎi 凯
3. kǎi 凯
4.kǎi 慨
4. kǎi 慨
5.kān 刊
5. kān 刊
6.kān 堪
6. kān 堪
7.kǎn 砍
7. kǎn 砍
8.kàn 看
8. kàn 看
9.kāng 康
9. kāng 康
10.kāng 糠
10. kāng 糠
11.káng 扛
11. káng 扛
12.kàng 抗
12. kàng 抗
13.kàng 炕
13. kàng 炕
14.kǎo 烤
14. kǎo 烤
15.kǎo 考
15. kǎo 考
16.kào 靠
16. kào 靠
17.kē 棵
17. kē 棵
18.kē 科
18. kē 科
19.kē 颗
19. kē 颗
20.ké 咳
20. ké 咳
21.ké 壳
21. ké 壳
22.kě 可
22. kě 可
23.kě 渴
23. kě 渴
24.kè 克
24. kè 克
25.kè 刻
25. kè 刻
26.kè 客
26. kè 客
27.kè 课
27. kè 课
28.kěn 肯
28. kěn 肯
29.kěn 垦
29. kěn 垦
30.kēng 坑
30. kēng 坑
31.kōng 空
31. kōng 空
32.kǒng 孔
32. kǒng 孔
33.kǒng 恐
33. kǒng 恐
34.kòng 接
34. kòng 接
35.kòu 口
35. kòu 口
36.kòu 寇
36. kòu 寇
37.kū 哭
37. kū 哭
38.kū 枯
38. kū 枯
39.kǔ 苦
39. kǔ 苦
40.kù 库
40. kù 库
41.kù 裤
41. kù 裤
42.kuā 夸
42. kuā 夸
43.kuǎ 垮
43. kuǎ 垮
44.kuà 挎
44. kuà 挎
45.kuà 跨
45. kuà 跨
46.kuài 块
46. kuài 块
47.kuài 快
47. kuài 快
48.kuān 宽
48. kuān 宽
49.kuǎn 款
49. kuǎn 款
50.kuāng 筐
50. kuāng 筐
51.kuáng 狂
51. kuáng 狂
52.kuàng 况
52. kuàng 况
53.kuàng 旷
53. kuàng 旷
54.kuàng 框
54. kuàng 框
55.kuàng 矿
55. kuàng 矿
56.kūi 亏
56. kūi 亏
57.kuí 葵
57. kuí 葵
58.kuì 愧
58. kuì 愧
59.kún 昆
59. kún 昆
60.kǔn 捆
60. kǔn 捆
61.kùn 困
61. kùn 困
62.kuò 扣
62. kuò 扣
63.kuò 扩
63. kuò 扩
64.kuò 括
64. kuò 括
65.kuò 阔
65. kuò 阔

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ