ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด J

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.jī 击
1. jī 击
2.jī 圾
2. jī 圾
3.jī 基
3. jī 基
4.jī 机
4. jī 机
5.jī 激
5. jī 激
6.jī 积
6. jī 积
7.jī 肌
7. jī 肌
8.jī 饥
8. jī 饥
9.jī 鸡
9. jī 鸡
10.jí 即
10. jí 即
11.jí 及
11. jí 及
12.jí 吉
12. jí 吉
13.jí 急
13. jí 急
14.jí 极
14. jí 极
15.jí 疾
15. jí 疾
16.jí 籍
16. jí 籍
17.jí 级
17. jí 级
18.jí 集
18. jí 集
19.jǐ 几
19. jǐ 几
20. Jǐ 挤
20. jǐ 挤
21.jǐ 脊
21. jǐ 脊
22.jì 剂
22. jì 剂
23.jì 季
23. jì 季
24.jì 寄
24. jì 寄
25.jì 忌
25. jì 忌
26.jì 技
26. jì 技
27.jì 既
27. jì 既
28.jì 济
28. jì 济
29.jì 纪
29. jì 纪
30.jì 继
30. jì 继
31.jì 绩
31. jì 绩
32.jì 计
32. jì 计
33.jì 记
33. jì 记
34.jì 迹
34. jì 迹
35.jì 际
35. jì 际
36.jiā 佳
36. jiā 佳
37.jiā 加
37. jiā 加
38.jiā 嘉
38. jiā 嘉
39.jiā 夹
39. jiā 夹
40.jiā 家
40. jiā 家
41.jiǎ 假
41. jiǎ 假
42.jiǎ 甲
42. jiǎ 甲
43.jià 价
43. jià 价
44.jià 嫁
44. jià 嫁
45.jià 架
45. jià 架
46.jià 稼
46. jià 稼
47.jià 驾
47. jià 驾
48.jiān 兼
48. jiān 兼
49.jiān 坚
49. jiān 坚
50.jiān 奸
50. jiān 奸
51.jiān 尖
51. jiān 尖
52. Jiān 歼
52. jiān 歼
53.jiān 煎
53. jiān 煎
54.jiān 监
54. jiān 监
55.jiān 肩
55. jiān 肩
56.jiān 艰
56. jiān 艰
57.jiān 间
57. jiān 间
58.jiǎn 剪
58. jiǎn 剪
59.jiǎn 俭 1
59. jiǎn 俭
60.jiǎn 拣
60. jiǎn 拣
61.jiǎn 捡
61. jiǎn 捡
62.jiǎn 检
62. jiǎn 检
63.jiǎn 简
63. jiǎn 简
64.jiǎn 茧
64. jiǎn 茧
65.jiàn 建
65. jiàn 建
66.jiàn 件
66. jiàn 件
67.jiàn 健
67. jiàn 健
68.jiàn 剑
68. jiàn 剑
69.jiàn 渐
69. jiàn 渐
70.jiàn 箭
70. jiàn 箭
71.jiàn 舰
71. jiàn 舰
72.jiàn 荐
72. jiàn 荐
73.jiàn 见
73. jiàn 见
74.jiàn 贱
74. jiàn 贱
75.jiàn 践
75. jiàn 践
76.jiàn 鉴
76. jiàn 鉴
77.jiàn 键
77. jiàn 键
78.jiāng 僵
78. jiāng 僵
79.jiāng 姜
79. jiāng 姜
80.jiāng 将
80. jiāng 将
81.jiāng 江
81. jiāng 江
82.jiāng 浆
82. jiāng 浆
83.jiāng 疆
83. jiāng 疆
84.jiǎng 减
84. jiǎng 减
85.jiǎng 奖
85. jiǎng 奖
86.jiǎng 桨
86. jiǎng 桨
87.jiǎng 讲
87. jiǎng 讲
88.jiàng 匠
88. jiàng 匠
89.jiàng 酱
89. jiàng 酱
90.jiàng 降
90. jiàng 降
91.jiāo 交
91. jiāo 交
92.jiāo 娇
92. jiāo 娇
93.jiāo 椒
93. jiāo 椒
94.jiāo 浇
94. jiāo 浇
95.jiāo 焦
95. jiāo 焦
96.jiāo 胶
96. jiāo 胶
97.jiāo 蕉
97. jiāo 蕉
98.jiāo 郊
98. jiāo 郊
99.jiāo 骄
99. jiāo 骄
100.jiǎo 狡
100. jiǎo 狡
101.jiǎo 绞
101. jiǎo 绞
102.jiǎo 缴
102. jiǎo 缴
103.jiǎo 脚
103. jiǎo 脚
104.jiǎo 角
104. jiǎo 角
105.jiǎo 饺
105. jiǎo 饺
106.jiào 叫
106. jiào 叫
107.jiào 教
107. jiào 教
108.jiào 轿
108. jiào 轿
109.jiào 较
109. jiào 较
110.jiē 接
110. jiē 接
111.jiē 揭
111. jiē 揭
112.jiē 皆
112. jiē 皆
113.jiē 街
113. jiē 街
114.jiē 阶
114. jiē 阶
115.jié 劫
115. jié 劫
116.jié 截
116. jié 截
117.jié 捷
117. jié 捷
118.jié 杰
118. jié 杰
119.jié 洁
119. jié 洁
120.jié 竭
120. jié 竭
121.jié 结
121. jié 结
122.jié 节
122. jié 节
123.jiě 姐
123. jiě 姐
124.jiě 解
124. jiě 解
125.jiè 介
125. jiè 介
126.jiè 借
126. jiè 借
127.jiè 届
127. jiè 届
128.jiè 戒
128. jiè 戒
129.jiè 界
129. jiè 界
130.jīn 今
130. jīn 今
131.jīn 巾
131. jīn 巾
132.jīn 斤
132. jīn 斤
133.jīn 津
133. jīn 津
134.jīn 筋
134. jīn 筋
135.jīn 金
135. jīn 金
136.jǐn 仅
136. jǐn 仅
137.jǐn 紧
137. jǐn 紧
138.jǐn 谨
138. jǐn 谨
139.jǐn 锦
139. jǐn 锦
140.jìn 劲
140. jìn 劲
141.jìn 尽
141. jìn 尽
142.jìn 晋
142. jìn 晋
143.jìn 浸
143. jìn 浸
144.jìn 禁
144. jìn 禁
145.jìn 近
145. jìn 近
146.jìn 进
146. jìn 进
147.jīng 京
147. jīng 京
148.jīng 惊
148. jīng 惊
149.jīng 晶
149. jīng 晶
150.jīng 睛
150. jīng 睛
151.jīng 精
151. jīng 精
152.jīng 经
152. jīng 经
153.jīng 茎
153. jīng 茎
154.jǐng 井
154. jǐng 井
155.jǐng 景
155. jǐng 景
156.jǐng 警
156. jǐng 警
157.jǐng 颈
157. jǐng 颈
158. Jìng 径
158. jìng 径
159.jìng 净
159. jìng 净
160.jìng 境
160. jìng 境
161.jìng 敬
161. jìng 敬
162.jìng 竞
162. jìng 竞
163.jìng 竟
163. jìng 竟
164.jìng 镜
164. jìng 镜
165.jìng 静
165. jìng 静
166.jiū 揪
166. jiū 揪
167.jiū 究
167. jiū 究
168.jiū 纠
168. jiū 纠
169.jiǔ 久
169. jiǔ 久
170.jiǔ 九
170. jiǔ 九
171.jiǔ 酒
171. jiǔ 酒
172.jiù 就
172. jiù 就
173.jiù 救
173. jiù 救
174.jiù 旧
174. jiù 旧
175.jiù 舅
175. jiù 舅
176.jū 居
176. jū 居
177.jū 拘
177. jū 拘
178.jū 鞠
178. jū 鞠
179.jú 局
179. jú 局
180.jú 橘
180. jú 橘
181.jú 菊
181. jú 菊
182.jǔ 举
182. jǔ 举
183.jǔ 矩
183. jǔ 矩
184.jù 巨
184. jù 巨
185.jù 俱
185. jù 俱
186.jù 具
186. jù 具
187.jù 剧
187. jù 剧
188.jù 句
188. jù 句
189.jù 惧
189. jù 惧
190.jù 拒
190. jù 拒
191.jù 据
191. jù 据
192.jù 聚
192. jù 聚
193.jù 距
193. jù 距
194.jù 锯
194. jù 锯
195.juān 捐
195. juān 捐
196.juàn 倦
196. juàn 倦
197.juàn 卷
197. juàn 卷
198.juàn 绢
198. juàn 绢
199.jué 嚼
199. jué 嚼
200.jué 决
200. jué 决
201.jué 掘
201. jué 掘
202.jué 绝
202. jué 绝
203.jué 觉
203. jué 觉
204.jūn 军
204. jūn 军
205.jūn 君
205. jūn 君
206.jūn 均
206. jūn 均
207.jùn 俊
207. jùn 俊
208.jùn 菌
208. jùn 菌

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ