ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด H

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.hā 哈
1. hā 哈
2.hái 孩
2. hái 孩
3.hái 还
3. hái 还
4.hǎi 海
4. hǎi 海
5.hài 害
5. hài 害
6.hán 寒
6. hán 寒
7.hán 含
7. hán 含
8.hǎn 喊
8. hǎn 喊
9.hàn 旱
9. hàn 旱
10.hàn 汉
10. hàn 汉
11.hàn 汗
11. hàn 汗
12.háng 航
12. háng 航
13.háng 行
13. háng 行
14.háo 毫
14. háo 毫
15.háo 豪
15. háo 豪
16.hǎo 好
16. hǎo 好
17.hào 号
17. hào 号
18.hào 浩
18. hào 浩
19.hào 耗
19. hào 耗
20.hē 喝
20. hē 喝
21.hé 何
21. hé 何
22.hé 合
22. hé 合
23.hé 和
23. hé 和
24.hé 核
24. hé 核
25.hé 河
25. hé 河
26.hé 盒
26. hé 盒
27.hé 禾
27. hé 禾
28.hé 荷
28. hé 荷
29.hè 贺
29. hè 贺
30.hēi 黑
30. hēi 黑
31.hén 痕
31. hén 痕
32.hěn 很
32. hěn 很
33.hěn 狠
33. hěn 狠
34.hèn 恨
34. hèn 恨
35.héng 恒
35. héng 恒
36.héng 横
36. héng 横
37.héng 衡
37. héng 衡
38.hōng 烘
38. hōng 烘
39.hōng 轰
39. hōng 轰
40.hóng 宏
40. hóng 宏
41.hóng 洪
41. hóng 洪
42.hóng 红
42. hóng 红
43.hóng 虹
43. hóng 虹
44.hǒng 哄
44. hǒng 哄
45.hóu 喉
45. hóu 喉
46.hóu 猴
46. hóu 猴
47.hǒu 吼
47. hǒu 吼
48. Hòu 侯
48. hòu 侯
49.hòu 厚
49. hòu 厚
50.hòu 后
50. hòu 后
51.hū 乎
51. hū 乎
52.hū 呼
52. hū 呼
53.hū 忽
53. hū 忽
54.hú 壶
54. hú 壶
55.hú 湖
55. hú 湖
56.hú 狐
56.hú 狐
57.hú 糊
57. hú 糊
58.hú 胡
58. hú 胡
59.hú 蝴
59. hú 蝴
60.hǔ 虎
60. hǔ 虎
61.hù 互
61. hù 互
62.hù 户
62. hù 户
63.hù 护
63. hù 护
64.huā 花
64. huā 花
65.huá 划
65. huá 划
66.huá 华
66. huá 华
67.huá 哗
67. huá 哗
68.huá 滑
68. huá 滑
69.huá 猾
69. huá 猾
70.huà 化
70. huà 化
71.huà 画
71. huà 画
72.huà 话
72. huà 话
73.huái 怀
73. huái 怀
74.huái 槐
74. huái 槐
75.huài 坏
75. huài 坏
76.huān 欢
76. huān 欢
77.huán 环
77. huán 环
78.huǎn 缓
78. huǎn 缓
79.huàn 幻
79. huàn 幻
80.huàn 唤
80. huàn 唤
81.huàn 患
81. huàn 患
82.huàn 换
82. huàn 换
83.huāng 慌
83. huāng 慌
84.huāng 荒
84. huāng 荒
85.huáng 煌
85. huáng 煌
86.huáng 皇
86. huáng 皇
87.huáng 黄
87. huáng 黄
88.huǎng 谎
88. huǎng 谎
89.huàng 晃
89. huàng 晃
90.huī 恢
90. huī 恢
91.huī 挥
91. huī 挥
92.huī 灰
92. huī 灰
93.huī 辉
93. huī 辉
94.huí 回
94. huí 回
95.huǐ 悔
95. huǐ 悔
96.huǐ 毁
96. huǐ 毁
97.huì 会
97. huì 会
98.huì 惠
98. huì 惠
99.huì 慧
99. huì 慧
100.huì 汇
100. huì 汇
101.huì 绘
101. huì 绘
102.huì 贿
102. huì 贿
103.hūn 婚
103. hūn 婚
104.hūn 昏
104. hūn 昏
105.hún 浑
105. hún 浑
106.hún 魂
106. hún 魂
107.hùn 混
107. hùn 混
108.huó 活
108. huó 活
109.huǒ 伙
109. huǒ 伙
110.huǒ 火
110. huǒ 火
111.huò 惑
111. huò 惑
112.huò 或
112. huò 或
113.huò 祸
113. huò 祸
114.huò 获
114. huò 获
115.huò 货
115. huò 货

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ