ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด F

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.fá 乏
1. fá 乏
2.fá 伐
2. fá 伐
3.fá 阀
3. fá 阀
4.fá 罚
4. fá 罚
5.fǎ 法
5. fǎ 法
6.fà 发
6. fà 发
7.fān 帆
7. fān 帆
8.fān 番
8. fān 番
9.fān 翻
9. fān 翻
10.fán 烦
10. fán 烦
11.fán 繁
11. fán 繁
12.fán 凡
12. fán 凡
13.fǎn 返
13. fǎn 返
14.fǎn 反
14. fǎn 反
15.fàn 泛
15. fàn 泛
16.fàn 犯
16. fàn 犯
17.fàn 范
17. fàn 范
18.fàn 贩
18. fàn 贩
19.fàn 饭
19. fàn 饭
20.fāng 坊
20. fāng 坊
21.fāng 方
21. fāng 方
22.fāng 芳
22. fāng 芳
23.fáng 妨
23. fáng 妨
24.fáng 房
24. fáng 房
25.fáng 防
25. fáng 防
26.fǎng 仿
26. fǎng 仿
27.fǎng 纺
27. fǎng 纺
28.fǎng 访
28. fǎng 访
29.fàng 放
29. fàng 放
30.fēi 非
30. fēi 非
31.fēi 飞
31. fēi 飞
32.féi 肥
32. féi 肥
33.fěi 匪
33. fěi 匪
34.fèi 废
34. fèi 废
35.fèi 沸
35. fèi 沸
36.fèi 肺
36. fèi 肺
37.fèi 费
37. fèi 费
38.fēn 分
38. fēn 分
39.fēn 吩
39. fēn 吩
40.fēn 纷
40. fēn 纷
41.fēn 芬
41. fēn 芬
42.fén 坟
42. fén 坟
43.fěn 粉
43. fěn 粉
44.fèn 份
44. fèn 份
45.fèn 奋
45. fèn 奋
46.fèn 愤
46. fèn 愤
47.fèn 粪
47. fèn 粪
48.fēng 丰
48. fēng 丰
49.fēng 封
49. fēng 封
50.fēng 峰
50. fēng 峰
51.fēng 疯
51. fēng 疯
52.fēng 蜂
52. fēng 蜂
53.fēng 锋
53. fēng 锋
54.fēng 风
54. fēng 风
55 Féng 缝
55. féng 缝
56.féng 逢
56. féng 逢
57.fěng 讽
57. fěng 讽
58.fèng 凤
58. fèng 凤
59.fèng 奉
59. fèng 奉
60.fó 佛
60. fó 佛
61.fǒu 否
61. fǒu 否
62.fū 夫
62. fū 夫
63.fū 肤
63. fū 肤
64.fú 伏
64. fú 伏
65. Fú 俘
65. fú 俘
66.fú 幅
66. fú 幅
67.fú 扶
67. fú 扶
68.fú 服
68. fú 服
69.fú 浮
69. fú 浮
70.fú 福
70. fú 福
71.fú 符
71. fú 符
72.fǔ 俯
72. fǔ 俯
73.fǔ 府
73. fǔ 府
74.fǔ 抚
74. fǔ 抚
75.fǔ 斧
75. fǔ 斧
76.fǔ 腐
76. fǔ 腐
77.fǔ 辅
77. fǔ 辅
78. Fù 傅
78. fù 傅
79.fù 副
79. fù 副
80.fù 咐
80. fù 咐
81.fù 复
81. fù 复
82.fù 妇
82. fù 妇
83.fù 富
83. fù 富
84.fù 父
84. fù 父
85.fù 腹
85. fù 腹
86.fù 覆
86. fù 覆
87.fù 赴
87. fù 赴
88.fù 附
88. fù 附
89.fù 付
89. fù 付

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ