ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด E

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1. É 额
1. é 额
2. É 鹅
2. é 鹅
3. É 蛾
3. é 蛾
4. È 恶
4. è 恶
5. È 饿
5. è 饿
6. Ēn 恩
6. ēn 恩
7. Ér 儿
7. ér 儿
8. Ér 而
8. ér 而
9. Ěr 耳
9. ěr 耳
10. Èr 二
10. èr 二

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ