ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด D

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.dā 搭
1. dā 搭
2.dá 答
2. dá 答
3.dǎ 钉
3. dǎ 钉
4.dǎ 打
4. dǎ 打
5.dà 大
5. dà 大
6.dāi 呆
6. dāi 呆
7.dài 代
7. dài 代
8.dài 逮
8. dài 逮
9.dài 贷
9. dài 贷
10.dài 袋
10. dài 袋
11.dài 带
11. dài 带
12.dài 怠
12. dài 怠
13.dài 待
13. dài 待
14.dān 丹
14. dān 丹
15.dān 担
15. dān 担
16.dān 单
16. dān 单
17.dān 耽
17. dān 耽
18.dǎn 胆
18. dǎn 胆
19.dàn 旦
19. dàn 旦
20.dàn 淡
20. dàn 淡
21.dàn 蛋
21. dàn 蛋
22.dàn 但
22. dàn 但
23.dàn 诞
23. dàn 诞
24.dàn 弹
24. dàn 弹
25.dāng 当
25. dāng 当
26.dàng 档
26. dàng 档
27.dǎng 党
27. dǎng 党
28.dàng 荡
28. dàng 荡
29.dàng 挡
29. dàng 挡
30.dāo 刀
30. dāo 刀
31.dāo 叨
31. dāo 叨
32.dǎo 导
32. dǎo 导
33.dǎo 倒
33. dǎo 倒
34.dǎo 岛
34. dǎo 岛
35.dǎo 蹈
35. dǎo 蹈
36.dào 道
36. dào 道
37.dào 盗
37. dào 盗
38.dào 稻
38. dào 稻
39.dào 悼
39. dào 悼
40. Dào 到
40. dào 到
41.de 的
41. de 的
42.dé 得
42. dé 得
43.dé 德
43. dé 德
44.dēng 登
44. dēng 登
45.dēng 灯
45. dēng 灯
46.děng 等
46. děng 等
47.dèng 凳
47. dèng 凳
48.dī 滴
48. dī 滴
49. Dī 低
49. dī 低
50.dī 堤
50. dī 堤
51.dí 敌
51. dí 敌
52.dí 笛
52. dí 笛
53.dǐ 抵
53. dǐ 抵
54.dǐ 底
54. dǐ 底
55.dì 第
55. dì 第
56.dì 弟
56. dì 弟
57.dì 帝
57. dì 帝
58.dì 递
58. dì 递
59.dì 地
59. dì 地
60.diān 颠
60. diān 颠
61.diǎn 点
61. diǎn 点
62.diǎn 典
62. diǎn 典
63.diàn 殿
63. diàn 殿
64.diàn 店
64. diàn 店
65.diàn 电
65. diàn 电
66.diàn 垫
66. diàn 垫
67.diāo 雕
67. diāo 雕
68.diāo 叼
68. diāo 叼
69.diǎo 掉
69. diǎo 掉
70.diào 调
70. diào 调
61.diǎn 点
61. diǎn 点
62.diǎn 典
62. diǎn 典
63.diàn 殿
63. diàn 殿
64.diàn 店
64. diàn 店
65.diàn 电
65. diàn 电
66.diàn 垫
66. diàn 垫
67.diāo 雕
67. diāo 雕
68.diāo 叼
68. diāo 叼
69.diǎo 掉
69. diǎo 掉
70.diào 调
70. diào 调
71.diào 吊
71. diào 吊
72.diào 钓
72. diào 钓
73.diē 爹
73. diē 爹
74.diē 跌
74. diē 跌
75.dié 叠
75. dié 叠
76.dié 蝶
76. dié 蝶
77.dīng 盯
77. dīng 盯
78.dīng 叮
78. dīng 叮
79.dīng 丁
79. dīng 丁
80.dǐng 顶
80. dǐng 顶
81.dìng 定
81. dìng 定
82.dìng 订
82. dìng 订
83. Dōng 东
83. dōng 东
84.dōng 冬
84. dōng 冬
85.dǒng 懂
85. dǒng 懂
86.dǒng 董
86. dǒng 董
87.dòng 冻
87. dòng 冻
88.dòng 栋
88. dòng 栋
89.dòng 动
89. dòng 动
90.dòng 洞
90. dòng 洞
91.dōu 都
91. dōu 都
92.dǒu 抖
92. dǒu 抖
93.dǒu 陡
93. dǒu 陡
94.dǒu 斗
94. dǒu 斗
95.dòu 豆
95. dòu 豆
96.dòu 逗
96. dòu 逗
97.dū 督
97. dū 督
98.dú 毒
98. dú 毒
99.dú 读
99. dú 读
100.dú 独
100. dú 独
101.dǔ 赌
101. dǔ 赌
102.dǔ 堵
102. dǔ 堵
103. Dù 度
103. dù 度
104.dù 肚
104. dù 肚
105.dù 杜
105. dù 杜
106.dù 渡
106. dù 渡
107.duān 端
107. duān 端
108.duǎn 短
108. duǎn 短
109.duàn 断
109. duàn 断
110.duàn 段
110. duàn 段
111.duàn 缎
111. duàn 缎
112.duàn 锻
112. duàn 锻
113.duī 堆
113. duī 堆
114.duì 对
114. duì 对
115.duì 队
115. duì 队
116. Dūn 吨
116. dūn 吨
117. Dūn 蹲
117. dūn 蹲
118.dùn 盾
118. dùn 盾
119. Dùn 顿
119. dùn 顿
120.duō 多
120.duō 多
121.duó 夺
121. duó 夺
122.duǒ 朵
122. duǒ 朵
123.duǒ 躲
123. duǒ 躲
124.duò 惰
124. duò 惰

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ