ฝึกเขียนภาษาจีน หมวด B

วิธีเขียนภาษาจีนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด

1.bā 八
1. bā 八
2.bā 扒
2. bā 扒
3.bā 疤
3. bā 疤
4.bā 吧
4. bā 吧
5.bā 巴
5. bā 巴
6.bá 拔
6. bá 拔
7.bǎ 把
7. bǎ 把
8.bà 坝
8. bà 坝
9.bà 爸
9. bà 爸
10.bà 罢
10. bà 罢
11.bà 霸
11. bà 霸
12.bái 白
12. bái 白
13.bǎi 摆
13. bǎi 摆
14.bǎi 柏
14. bǎi 柏
15.bǎi 百
15. bǎi 百
16.bài 拜
16. bài 拜
17.bài 败
17. bài 败
18.bān 搬
18. bān 搬
19.bān 斑
19. bān 斑
20.bān 班
20. bān 班
21.bān 般
21. bān 般
22.bǎn 板
22. bǎn 板
23.bǎn 版
23. bǎn 版
24.bàn 伴
24. bàn 伴
25.bàn 办
25. bàn 办
26.bàn 半
26. bàn 半
27.bàn 扮
27. bàn 扮
28.bàn 拌
28. bàn 拌
29.bàn 瓣
29. bàn 瓣
30.bāng 帮
30. bāng 帮
31.bǎng 榜
31. bǎng 榜
32.bǎng 绑
32. bǎng 绑
33.bǎng 膀
33. bǎng 膀
34.bàng 傍
34. bàng 傍
35.bàng 棒
35. bàng 棒
36.bāo 包
36. bāo 包
37.bāo 胞
37. bāo 胞
38.báo 薄
38. báo 薄
39.báo 雹
39. báo 雹
40.bǎo 保
40. bǎo 保
41.bǎo 堡
41. bǎo 堡
42.bǎo 宝
42. bǎo 宝
43.bǎo 饱
43. bǎo 饱
44.bào 报
44. bào 报
45.bào 抱
45. bào 抱
46.bào 暴
46. bào 暴
47.bào.爆
47. bào 爆
48.bēi 悲
48. bēi 悲
49.bēi 杯
49. bēi 杯
50.bēi 碑
50. bēi 碑
51.běi 北
51. běi 北
52.bèi 倍
52. bèi 倍
53.bèi 备
53. bèi 备
54.bèi 背
54. bèi 背
55.bèi 被
55. bèi 被
56.bèi 贝
56. bèi 贝
57.bèi 辈
57. bèi 辈
58.bēn 奔
58. bēn 奔
59.běn 本
59. běn 本
60.bèn 笨
60. bèn 笨
61.bèng 蹦
61. bèng 蹦
62.bī 逼
62. bī 逼
63.bí 鼻
63. bí 鼻
64.bǐ 彼
64. bǐ 彼
65.bǐ 比
65. bǐ 比
66.bǐ 笔
66. bǐ 笔
67.bǐ 鄙
67. bǐ 鄙
68.bì 壁
68. bì 壁
69.bì 币
69. bì 币
70.bì 弊
70. bì 弊
61.bèng 蹦
61. bèng 蹦
62.bī 逼
62. bī 逼
63.bí 鼻
63. bí 鼻
64.bǐ 彼
64. bǐ 彼
65.bǐ 比
65. bǐ 比
66.bǐ 笔
66. bǐ 笔
67.bǐ 鄙
67. bǐ 鄙
78.bì 闭
78. bì 闭
79.bíe 别
79. bíe 别
80.bīn 宾
80. bīn 宾
81..bīn 滨
81. bīn 滨
82.biān 编
82. biān 编
83.biān 边
83. biān 边
84.biǎn 扁
84. biǎn 扁
85.biān 鞭
85. biān 鞭
86.biàn 便
86. biàn 便
87.biàn 变
87. biàn 变
88.biàn 辨
88. biàn 辨
89.biàn 辩
89. biàn 辩
90.biàn 辫
90. biàn 辫
91.biàn 遍
91. biàn 遍
92.biāo 标
92. biāo 标
93.biǎo 表
93. biǎo 表
94.bīng 兵
94. bīng 兵
95.bīng 冰
95. bīng 冰
96.bǐng 丙
96. bǐng 丙
97.bǐng 柄
97. bǐng 柄
98.bǐng 饼
98. bǐng 饼
99.bìng 并
99. bìng 并
100.bìng 病
100. bìng 病
101.bō 剥
101. bō-剥
102.bō 拨
102. bō 拨
103. Bō 玻
103. bō 玻
104. Bō 播
104. bō 播
105. Bō 菠
105. bō 菠
106. Bó 伯
106. bó 伯
107. Bó 博
107. bó 博
108.bō 波
108. bō 波
109.bó 搏
109. bó 搏
110.bó 泊
110. bó 泊
111.bó 脖
111. bó 脖
112.bó 膊
112. bó 膊
113.bó 驳
113. bó 驳
114.bǔ 卜
114. bǔ 卜
115.bǔ 捕
115. bǔ 捕
116.bǔ 补
116. bǔ 补
117.bù 不
117. bù 不
118.bù 布
118. bù 布
119.bù 怖
119. bù 怖
120.bù 步
120. bù 步
121.bù 部
121. bù 部

การฝึกเขียนภาษาจีนหมวดอื่น ๆ