ตอนที่ 5 ความแตกต่างของ 金 / 全

Aricle Featureimage 02

ตอนที่ 5 ความแตกต่างของ 金 / 全

ในภาษาจีน ตัวอักษรที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันมีมากมาย บางตัวมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เรียนใหม่ๆในการจำแนกแยกแยะ แน่นอน รูปอักษรต่าง การออกเสียงและความหมายที่สื่อก็จะแตกต่างกันไปด้วย

หงหล่าวซือจึงอยากถ่ายทอดความรู้และวิธีการจดจำแก่ผู้เรียน ให้สามารถแยกแยะความแตกต่างและหลีกเลี่ยงการใช้ผิดหรือเขียนผิด

วันนี้ เรามาฝึกวิธีจำแนกอักษร 2 ตัว นั่นก็คือคำว่า  金 และ 全

金 jīn ทอง เงินทอง

全 quán ทั้งหมด all

วิธีจำคือ ✍

ถ้าเป็น 金 (jīn ทอง เงินทอง) มีทั้งหมด 8 ขีด ก่อนที่จะเขียนขีดสุดท้ายแนวนอนเพื่อปิดเป็นฐานตัวอักษร จะมีปัดจุดซ้าย จุดขวาข้างละขีดที่ขีด 5 ซึ่งลากตรงลงมาจรดฐาน ให้ปัดขีดที่อยู่ด้านซ้ายก่อน โดยเฉียงไปทางขวา แล้วค่อยปัดขีดที่อยู่ด้านขวามาทางซ้าย ค่อยปิดขีดสุดท้ายที่เป็นฐาน

ส่วน 全 (quán ทั้งหมด all) มี 6 ขีด มีขีดน้อยกว่า 金 2 ขีด ซึ่งเป็นขีดที่ปัดเฉียงขวา เฉียงซ้ายบนฐานอักษร

เมื่อนำไปประกอบเป็นคำศัพท์ ก็จะสื่อความหมายที่ไม่เหมือนกัน เช่น

金 jīn ทอง

金钱 jīnqián เงิน เงินทอง

现金 xiànjīn เงินสด

金黄色 jīnhuángsè สีเหลืองออกทอง

全 quán ทั้งหมด ครบถ้วนสมบูรณ์

全部 quánbù ทั้งหมด

完全 wánquán อย่างสิ้นเชิง อย่างสมบูรณ์แบบ

全面 quánmiàn ครบถ้วนทุกด้าน

ประโยคตัวอย่าง ?

你认为金钱重要还是健康重要?

Nǐ rènwéi jīnqián zhòngyào háishi jiànkāng zhòngyào?

คุณคิดว่าเงินสำคัญหรือว่าสุขภาพสำคัญ

我身上的现金不够,你有带信用卡吗?

Wǒ shēn shang de xiànjīn bú gòu, nǐ yǒu dài xìnyòngkǎ ma?

เงินสดติดตัวฉันไม่พอ เธอได้เอาบัตรเครดิตมาไหม

草原上开满了金黄色的小野花。

Cǎoyuán shang kāi mǎn le jīnhuángsè de xiǎo yěhuā.

บนทุ่งหญ้ามีดอกไม้ป่าดอกเล็กๆสีเหลืองออกทองๆบานเต็มไปหมด

工作和家庭占去了我全部时间。

Gōngzuò hé jiātíng zhàn qù le wǒ quánbù shíjiān.

งานและครอบครัวกินเวลาทั้งหมดของฉันไป

别人对我们的意见,即使不完全正确,也要认真听取。

Biérén duì wǒmen de yìjiàn, jíshǐ bù wánquán zhèngquè, yě yào rènzhēn tīngqǔ.

ความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อเรา ต่อให้ไม่ถูกต้องทั้งหมด ก็ต้องรับฟังไว้อย่างจริงจัง

问题已全面解决了。

Wèntí yǐ quánmiàn jiějué le.

ปัญหาได้ถูกแก้ไขไปทุกด้านแล้ว

? คำศัพท์ที่นำไปแต่งประโยคตัวอย่างที่น่าศึกษาไว้ มีดังนี้

认为 rènwéi คิดว่า

金钱 jīnqián เงินทอง

重要 zhòngyào สำคัญ

还是 háishi หรือว่า

健康 jiànkāng สุขภาพ

现金 xiànjīn เงินสด

带 dài พก ถือ

信用卡 xìnyòngkǎ บัตรเครดิต

草原 cǎoyuán ทุ่งหญ้า

开 kāi บาน เบ่งบาน

满 mǎn เต็ม

金黄色 jīnhuángsè สีเหลืองออกทองๆ

野花 yěhuā ดอกไม้ป่า

工作 gōngzuò งาน

家庭 jiātíng ครอบครัว

占 zhàn ยึด กิน

全部 quánbù ทั้งหมด

时间 shíjiān เวลา

别人 biérén คนอื่น

意见 yìjiàn ความคิดเห็น

即使 jíshǐ ถึงแม้ ต้อให้

完全 wánquán อย่างสิ้นเชิง อย่างครบถ้วน

正确 zhèngquè ถูกต้อง

认真 rènzhēn ตั้งใจ

听取 tīngqǔ รับฟังไว้

问题 wèntí ปัญหา

已 yǐ แล้ว

全面 quánmiàn ครบถ้วนทุกด้าน

解决 jiějué แก้ไข

ถ้าเห็นว่าความรู้ที่หงหล่าวซือถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจในภาษาจีนหรือกำลังศึกษาภาษาจีนด้วยนะครับ

พบกันความรู้ดีๆจากหงหล่าวในครั้งต่อไปครับ

สนใจเรียนภาษาจีนกับ “หงหล่าวซือ”

ปรึกษาวางแผนaการเรียนร่วมกัน

โทร : 086-306-9072

บทความที่คุณอาจสนใจ