การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน
เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล

สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ดำเนินการโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้ โดยผลสอบมีอายุ 2 ปี

ระดับการสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ

HSK ระดับ 1

เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ

ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ

 • ฟังเข้าใจ 20 ข้อ/100 คะแนน
 • อ่านเข้าใจ 20 ข้อ/100 คะแนน

คะแนนรวม 120

ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

ค่าสมัครสอบ 500 บาท

HSK ระดับ 2

ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง

ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ

 • ฟังเข้าใจ 35 ข้อ/100 คะแนน
 • อ่านเข้าใจ 25 ข้อ/100 คะแนน

คะแนนรวม 120

ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

ค่าสมัครสอบ 700 บาท

HSK ระดับ 3

ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้

ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ

 • ฟังเข้าใจ 40 ข้อ/100 คะแนน
 • อ่านเข้าใจ 30 ข้อ/100 คะแนน
 • การเขียน 10 ข้อ/100 คะแนน

คะแนนรวม 180

ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

ค่าสมัครสอบ 700 บาท

HSK ระดับ 4

สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี

ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ

 • ฟังเข้าใจ 45 ข้อ/100 คะแนน
 • อ่านเข้าใจ 40 ข้อ/100 คะแนน
 • การเขียน 15 ข้อ/100 คะแนน

คะแนนรวม 180

ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท

HSK ระดับ 5

ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้

ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ

 • ฟังเข้าใจ 45 ข้อ/100 คะแนน
 • อ่านเข้าใจ 45 ข้อ/100 คะแนน
 • การเขียน 10 ข้อ/100 คะแนน

คะแนนรวม 180

ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท

HSK ระดับ 6

เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน

ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อ

 • ฟังเข้าใจ 50 ข้อ/100 คะแนน
 • อ่านเข้าใจ 50 ข้อ/100 คะแนน
 • การเขียน 1 ข้อ/100 คะแนน

คะแนนรวม 180

ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท