fbpx

คอร์สติวสอบ HSK แบบสอนสดและออนไลน์

การติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ดำเนินการโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้  โดยผลสอบมีอายุ 2 ปี

ระดับการสอบข้อเขียนแบ่งออกเป็น ระดับ

HSK ระดับ 1

 • เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 20 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 20 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 2

 • ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 700 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 35 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 25 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 3

 • ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 900 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 40 ข้อ อ่านเข้าใจ 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 4

 • สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 5

 • ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 6

 • เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 50 ข้อ อ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน