fbpx

คอร์สมาตรฐานปี 3

เป็นตำราที่หงหล่าวซือแต่งขึ้นมา เพื่อต่อยอดความรู้นักเรียนที่ได้ปูพื้นมาสองปีอย่างมีระบบขั้นตอน

  • เป็นตำราที่หงหล่าวซือแต่งขึ้นมา เพื่อต่อยอดความรู้นักเรียนที่ได้ปูพื้นมาสองปีอย่างมีระบบขั้นตอน
  • ออกแบบหลักสูตรที่ยังคงเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของชีวิต อีกทั้งสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรม ตำนานเรื่องเล่า สุภาษิต แนวคิดเชิงปรัชญาจีนควบคู่กันไป
  • เรียนรู้การใช้คำศัพท์และระดับภาษาที่สวยงามระดับกลางขึ้นไป นักเรียนจะสามารถสร้างประโยคที่สวยงามและซับซ้อนขึ้น
  • ยังมีบทสนทนาที่คงไว้ ในขณะเดียวกันจะฝึกการอ่านบทความไปด้วย เป็นการเพิ่มทักษะการอ่านบทความในรูปแบบภาษาเขียนของนักเรียนไปในตัว