fbpx

สุนีย์ อุฬารฤทธิ์

สุนีย์ อุฬารฤทธิ์

ชื่อเล่น: ฮั้ว
อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัว
คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4
วันที่เรียน: วันศุกร์

ในการเรียนภาษา สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จใน การเรียนคือ ครูผู้สอน และจำเพาะว่าต้องเป็นครูผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู มีประสบการณ์ พร้อมเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ ทั้ง การอ่าน การพูด และการเขียน ให้แก่ลูกศิษย์เต็มที่ และครูผู้มีความตั้ง ใจและหวังดีต่อศิษย์ผู้นี้คงเป็นผู้อื่นไม่ได้นอกจากหงหล่าวซือผู้ตั้งใจและหวังดีต่อศิษย์ผู้นี้ คงเป็นผู้อื่นไม่ได้นอกจากหงหล่าวซือ ซึ่งเป็นคุณครูสอนภาษาจีนของข้าพเจ้า ในชั่วโมงการเรียนนั้น หงหล่าวซือจะมีพลังในการสอนมาก นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ลูกศิษย์มีความ กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนและน่าสนใจ รวมทั้งเพื่อนๆที่ เก่งๆในห้องจะช่วยกันส่งแรงกระตุ้นและช่วยเหลือเพื่อนที่ตามไม่ทันได้

นอกจากนี้หงหล่าวซือยังได้ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย และยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของห้อง เรียน สถานที่เรียนให้แก่ลูกศิษย์ทุกๆคน และทั้งหมดนี้ ก็คือความประทับใจของข้าพเจ้าที่มีต่อ หงหล่าวซือ โรงเรียน และเพื่อนๆในห้อง

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post