fbpx

ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK รอบวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ตามที่ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ) ได้จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในตอนนี้ ด้วยข้อกำหนดเรื่องการเว้นระยะห่างและการจำกัดจำนวนคนในการเข้าใช้พื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ทำให้ศูนย์สอบถูกจำกัดพื้นที่ในการจัดสอบและมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการองรับผู้เข้าสอบ นอกจากนี้ทางศูนย์สอบได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ ทางศูนย์สอบขอแจ้งยกเลิกการสอบ HSK รอบวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

ผู้เข้าสอบทุกท่านสามารถขอคืนค่าสอบเต็มจำนวน หรือ เปลี่ยนรอบการสอบเป็นรอบถัดไปได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ผู้สมัครสอบสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงรอบการสอบหรือทำเรื่องขอคืนเงินค่าสอบได้ ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรอบการสอบหรือขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

เปลี่ยนแปลงรอบการสอบหรือขอคืนเงินค่าสมัครสอบ

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post