fbpx

ตารางการสอบ HSK , HSKK 2020

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ประเทศไทย ประจำปี 2020

ตารางสอบ HSK

ตารางสอบ HSK 2020

เวลาสอบ HSK

ตารางสอบ HSK 2020

หมายเหตุ

1.ผู้สอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเตรียมตัวในการสอบ

2.หากผู้สอบมาไม่ทันเวลาเริ่มสอบ ผู้สอบไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ตารางสอบ HSKK

hskk

ตารางเวลา HSKK

ตารางสอบ HSKK 2020

หมายเหตุ

1.ผู้สอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเตรียมตัวในการสอบ

2.หากผู้สอบมาไม่ทันเวลาเริ่มสอบ ผู้สอบไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น