หมวด A

ā 啊

ā 阿

āi 哀

āi 唉

āi 挨

ǎi 矮

ài 爱

ǎo 袄

ài 碍

àn 岸

ān 安

àn 按

àn 暗

àn 案

áng 昂

ào 傲

ào 奥

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post