fbpx

ต่อให้โลกทั้งโลกปฏิเสธฉัน ยังมีตัวฉันที่เชื่อมั่นในตัวเอง

ต่อให้โลกทั้งโลกปฏิเสธฉัน ยังมีตัวฉันที่เชื่อมั่นในตัวเอง

就算全世界否定我,还有我相信自己。

Jiùsuàn quán shìjiè fǒudìng wǒ, hái yǒu wǒ xiāngxìn zìjǐ.

ต่อให้โลกทั้งโลกปฏิเสธฉัน ยังมีตัวฉันที่เชื่อมั่นในตัวเอง

ความคิดเห็นของคุณ

Share this post