โรงเรียนสอนภาษาจีน “หงหล่าวซือ” คว้า 9 เหรียญทอง!!

โรงเรียนสอนภาษาจีน “หงหล่าวซือ” คว้า 9 เหรียญทอง!!

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์ ซึ่งการจัดการประกวดนี้มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพของนักเรียน โดยเน้นการทำงานที่ประสานความร่วมมือกันระหว่างครูและนักเรียน เพื่อแสดงผลผลิตทางปัญญาที่ร้อยเรียงผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ และยังเป็นการยกระดับพัฒนาศักยภาพของตนเองและโรงเรียนอีกด้วย

การประกวดแบ่งออกเป็นประะภท โรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ แข่งขันทั้งหมด 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษามลายู

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555
รอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 8  และอาทิตย์ที่  9   กันยายน  2555

โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ประเภทโรงเรียนนอกระบบ    โดยมี “หงหล่าวซือ” เป็นผู้ฝึกสอน
รอบที่ 1 ทั้งหมด 5 คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. ด.ช. รุ่งวิชช์  วรประเสริฐ          รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 2. ด.ช. ปฏิภาณ รัตนวิฬาร์           รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 3. ด.ช. พชร  เชาวนโยธิน            รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 4. น.ส. แพร  คงพัฒนาตระกูล       รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
 5. น.ส. โซเฟีย  อามีน                 รางวัลเกียรติบัตรชมเชย

รอบที่ 2 ทั้งหมด 6 คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. น.ส. รตาพร  วรประเสริฐ            รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 2. น.ส. ณัฏฐา  ลีวาณิชยกูล           รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 3. นาย ประพฤทธิ์  รัตนวิฬาร์          รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 4. นาย ณรงค์  วรประเสริฐ              รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 5. น.ส. ชรีนาฏ  สิทธิการุณ             รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
 6. น.ส. ธินีกาญจน์  สวัสดีศรีโรจน์     รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ความคิดเห็นของคุณ

Share this post